Una Administració de Justícia ben dotada de recursos

Un servei públic de qualitat requereix dotació pressupostària adequada i tenir recursos materials, humans i tècnics suficients que garanteixin la prestació del servei.

Demarcació i planta judicial adequada al territori i al model territorial del nou país. La nova planta judicial haurà de tenir en compte les especificitats demogràfiques, geogràfiques, de proximitat i de tràfic jurídic per garantir la plena igualtat de la ciutadania en l’accés a la Justícia.

Dotació de plantilles de magistrats, jutges, lletrats i fiscals que respongui als estàndards europeus i, en el mateix sentit, la corresponent dotació del personal administratiu adscrit a les oficines judicials.

Utilització plena de les noves tecnologies per poder substituir el paper i assolir l'expedient digital complet, agilitzar els tràmits i la presentació de documentació de forma electrònica amb plenes garanties, assolint, alhora, una Administració de Justícia més sostenible.

Manteniment i reforçament del caràcter públic de determinats serveis, especialment els registres.