Una Administració innovadora i eficient que valori els treballadors públics

Els empleats públics són indispensables per a la construcció d’unes administracions públiques republicanes al servei dels ciutadans i que garanteixin la continuïtat i el desplegament de l’estat del benestar.

L’Escola de les Administracions Públiques de Catalunya ha de garantir que la igualtat, la publicitat en l’accés, el mèrit i el reconeixement de les capacitats i talents regeixin el funcionament de les administracions públiques republicanes en la selecció i la provisió dels llocs de treball.

En el marc de la constitució del nou Estat, establir les bases per avançar en uns cossos comuns de la funció pública de les administracions públiques del país, amb sistemes homologables d’accés, provisió i carrera professional dels empleats públics.

Incrementar l’autonomia dels empleats públics en la presa de decisions amb relació al seu lloc de treball per afavorir la innovació, millorar l’eficiència i facilitar la conciliació familiar.

Delimitar amb claredat la frontera entre les tasques dels càrrecs polítics, els directius i els empleats públics i despolititzar les administracions reguladores i independents.

Regular la funció directiva professional per als càrrecs directius amb accés de manera meritocràtica, transparent i amb avaluació pública dels objectius, en el marc de la nova regulació de les administracions públiques catalanes