Una altra manera de fer política: govern obert i democràcia participativa

Cal tornar la política a la ciutadania, cal recuperar la cultura dels valors i de la regeneració i obertura democràtica, i cal inaugurar una nova forma de fer política. Transparència, retiment de comptes, apoderament de la ciutadania o govern obert són premisses irrenunciables. Volem una ciutadania coresponsable, una ciutadania amb drets i deures, que esdevingui actora, en comptes d’espectadora. La creació d’un nou estat també ha de ser l’oportunitat de crear una nova manera de fer política, on Administració i administrats, govern i ciutadania, cogovernem plegats. El govern obert és una nova forma de comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l'Administració i els ciutadans, mitjançant la qual s’ha d’assolir la participació efectiva en els processos de decisió, així com la col·laboració en el disseny de polítiques públiques.

Implantar un sistema de govern obert agrupant en una sola estratègia les polítiques de participació ciutadana, transparència i dades obertes de manera transversal a tota l’Administració.

Desenvolupar projectes de democràcia electrònica per impulsar la participació sobre la base de la transparència i l’accés a la informació i per fer de Catalunya un país amb ciutadania ben activa i implicada.