Una estratègia energètica de país i de futur sostenible

Executar una estratègia energètica pròpia, en consonància amb els criteris que emanen de les directives europees, tendint a la modernització, descarbonització i democratització del seu sistema energètic. Catalunya podrà decidir com i quan vol tancar les centrals nuclears que tenen un elevat impacte ambiental, social i econòmic, com són les nuclears i les de valorització de residus presents al nostre territori així com la gestió posterior dels seus residus. Obrir el mercat energètic a una democratització real, amb la total liberalització de la generació amb fonts renovables distribuïda arreu del territori per fomentar el seu desenvolupament, l’autoconsum i la implementació de xarxes intel·ligents de gestió energètica que garanteixin la màxima qualitat del servei possible. Reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb control públic, lliure de monopolis i amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, competitiu i sostenible ambientalment i transparent.

Consolidar l’ICAEN com a l’organisme públic amb competències reguladores que assumeixi la supervisió del sistema energètic català, des de la certificació de les matèries primeres fins a la verificació dels costos de producció que defineixen el preu de mercat.

Establir un sistema de gestió de l’energia a Catalunya que garanteixi les inversions necessàries, sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat i que garanteixi l’accés al recurs per a tothom.

Treballar per la plena sobirania energètica de Catalunya, que permeti una democratització de l’accés a la producció i el consum d’energia, especialment 100% renovable.

Fomentar l’economia circular del trinomi energia-aigua-residus en el sector industrial, amb processos i tecnologies innovadores, per tal d’optimitzar l’eficiència ambiental integrada.

Treballar per la substitució de la producció d’energia nuclear per fonts energètiques netes i sostenibles, tot elaborant un pla de substitució i reconversió dels llocs de treball.