Una mobilitat de baix impacte ambiental i gran cohesió social

Tenim un país relativament petit i unes ciutats dimensionades. Apostem per una combinació de sistemes de mobilitat, prioritzant els desplaçament amb transport públic, a peu i en bicicleta a les grans ciutats. Entenem el transport públic com una pota més de l’Estat del Benestar, ja que ha de ser l’eina garant del dret a la mobilitat dels ciutadans. El ferrocarril ha des ser l’espina dorsal de la mobilitat, tan pel que fa a passatgers, com a mercaderies. Aprofitar la lleugera infraestructura de l’autobús i la seva flexibilitat per implantar-lo de forma eficient, amb corredors de vertebració territorial. La xarxa viària actual està ben dimensionada, però cal millorar-ne els punts més febles, en termes d’accessibilitat d’alguns territoris i de l’accidentabilitat.

Hem de construir un nou marc jurídic de la mobilitat a Catalunya, que incorpori el dreta al mobilitat dels ciutadans i que tingui en compte la realitat territorial i la diversitat d’usos i territoris.

Establir mecanismes de finançament dels serveis de transport públic i de les infraestructures viàries, que superin l’actual marc i que fomenti l’ús racional del vehicle privat i la sostenibilitat del sistema públic.