Mecanismes de transparència per garantir el flux d’idees i de persones

El sistema universitari català ha de ser model de transparència perquè la societat valori i avali nivells alts d’inversió pública. Cal basar els mecanismes de selecció de personal i avaluació de resultats amb criteris d'excel·lència i igualtat de condicions. La transparència contribueix a garantir la igualtat d’oportunitats i la tasca social de la universitat.

Definició consensuada entre tots els actors del sistema universitari d’un sistema de governança que garanteixi l’autonomia universitària i el retiment de comptes.

Carrera professional del personal de les universitats, tant del PDI com del PAS, que garanteixi excel·lència, estabilitat i avaluació amb conseqüències.

Sistemes de selecció i avaluació del personal de les universitats amb criteris oberts, clars i comprovables que garanteixin flux d’idees i persones.