Centre de logística de Correus / ACN
Centre de logística de Correus / ACN

Tant si ets resident a l’estranger com resident a Catalunya o a l’estat espanyol, tens l’oportunitat de votar per correu els propers comicis

Les properes eleccions al Parlament de Catalunya tindran lloc en plena pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, el Govern de Catalunya treballa perquè els comicis se celebrin amb totes les garanties i amb total seguretat. És per això que, de cara al proper 14F, l’ús del vot per correu és prioritari i l’executiu vetlla per facilitar-ne l’accés. A continuació trobaràs tota la informació detallada sobre el vot per correu, tant per a residents a l’Estat com per a residents temporals a l’estranger.

Des de Catalunya o l'estat espanyol

  • Sol·licitud

Tant si l’elector resideix a l’Estat espanyol, com si resideix a l’estranger i es troba temporalment a Espanya, pot fer la sol·licitud del vot per correu. La sol·licitud es pot fer per via telemàtica - a través del web de Correus-, o per via presencial en una oficina de Correus.

En cas de fer la sol·licitud en línia, és necessari disposar d’un certificat electrònic reconegut, això és, bé un certificat IDCAT, bé un certificat T-CAT, un DNI Electrònic o un certificat digital vàlid. Si, per contra, es fa el tràmit de manera presencial, cal demanar citar prèvia i acreditar la identitat mijançant un document original (no s’accepten fotocòpies).

És important destacar que, una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa.

El vot per correu des de l’Estat espanyol es pot sol·licitar des del 22 de desembre de 2020 fins el 4 de febrer de 2021 (inclòs).

  • Procediment de vot

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, entre el 25 de gener i el 7 de febrer de 2021. L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat.

El sobre conté la següent documentació: el certificat d’inscripció en el cens; una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades; el sobre de votació; un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar; un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral. L’elector pot emetre el seu vot fins el 12 de febrer de 2021 a les 14h, i, excepcionalment, aquest any pot fer-ho per dues vies:

  • L’elector pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus, no més tard del 10 de febrer. No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.
  • L’elector pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus.


Des de l'estranger (Residents Temporals)

  • Sol·licitud

Per als Electors Espanyols Temporalment a l’Estranger (E.R.T.A), la sol·licitud del vot per correu es pot fer fins el 26 de gener de 2021 (inclòs).

Per fer la sol·licitud, l’elector ha d’estar inscrit al Registre del consolat com a no resident. Si no hi està inclòs, pot fer-ho en el moment en què reculli la sol·licitud esmentada o quan hagi de lliurar-la. La sol·licitud es pot recollir bé presencialment a les oficines consulars, bé des del web del Ministeri d’Afers Exteriors.

Un cop emplenada la sol·licitud, s’ha de presentar personalment a l’oficina consular o secció consular de l’ambaixada, que ha de procedir a remetre-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

  • Procediment de vot

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, fins el 25 de gener. En cas d’impugnació de les candidatures, el termini s’amplia fins el 2 de febrer.

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació i es tanca. Els electors han d’enviar el vot a la mesa electoral per correu certificat i urgent fins el 10 de febrer de 2021.


Des de l'estranger (Residents Permanents)

Els residents permanents a l'estranger que figurin al Cens Electoral de Residents Absents (C.E.R.A), podran sol·licitar el vot fins el 26 de gener de 2021. Per emetre el vot, podran fer-ho per correu certificat urgent fins el 13 de febrer de 2021, i podran anar a votar de forma presencial a l'oficina consular del 10 al 14 de febrer.