En aquesta pàgina trobaràs les butlletes en PDF necessàries per col·laborar amb Esquerra Republicana a diferents nivells:

Totes les butlletes es poden signar en paper o electrònicament

Cal remetre el document degudament omplert i signat per tal que sigui vàlid.

Document imprès en paper: Trameteu per correu ordinari l’original en paper del document, amb les signatures manuscrites, juntament amb una còpia del document d’identitat a:
Esquerra Republicana–Secretaria de Finances i Recursos. Calàbria, 166, 08015 Barcelona

Document en format PDF: Trameteu per correu electrònic el pdf del document, signant els espais habilitats amb un certificat digital emès per alguna de les autoritats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), juntament amb una còpia del document d’identitat a: [email protected]
* No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe©

Descarrega la butlleta per fer-te militant

Descarrega la butlleta per fer-te amic/amiga

Descarrega la butlleta per apuntar-te a la Coordinadora LGTBI