Les Instruccions Internes de Contractació (IIC) tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació d’Esquerra Republicana respecte dels seus contractes destinats a obres i serveis i a adquirir béns en nom de l’organització. Les IIC són publicades a la pàgina web del partit.

L’adjudicació dels contractes que es formulen a l’empara d’aquestes IIC recau en l’oferta més avantatjosa. Per determinar-la es tenen en compte els criteris vinculats amb l’objecte del contracte com ara el preu, la qualitat o els seus mecanismes de control, el valor tècnic de l’oferta, la possibilitat de recanvis, les característiques estètiques i funcionals, les característiques mediambientals, el cost de funcionament, la rendibilitat, el servei postvenda i assistència tècnica, els terminis de lliurament o altres similars.

Els procediments de contractació d’Esquerra Republicana s’inspiren en els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació sens perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent.

Esquerra Republicana s’absté de contractar empreses que vulneren drets fonamentals, i prioritza les que assumeixen valors de responsabilitat social corporativa en els àmbits social, ambiental, de bon govern i de transparència.