Última data d’actualització: 21 de febrer de 2022

Titularitat
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.esquerra.cat és Esquerra Republicana de Catalunya, organització inscrita al Registre de Partits Polítics, en data 2 d’agost de 1977, en el foli 208, tom I del Llibre d’Inscripcions, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, amb CIF núm. G-08678120, telèfon 934536005, a/e: [email protected].

Condicions d'ús del lloc web
Mitjançant l'acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d'acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, Esquerra Republicana es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
 • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquest lloc web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a Esquerra Republicana mitjançant els formularis d’aquest lloc web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a Esquerra Republicana o a tercers.
 • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.
 • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos d’Esquerra Republicana, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquest lloc web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic d’Esquerra Republicana, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària del lloc web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.
 • Esquerra Republicana no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Preus i pagaments
Les persones usuàries podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Esquerra Republicana. Generalment, els pagaments d’imports es realitzaran mitjançant domiciliació bancària, codi numèric, transferència, targeta de crèdit/dèbit o a través de TPV virtual de pagament segur.
Els pagaments de les compres per TPV virtual es fan mitjançant canals amb tots els sistemes d’encriptació i seguretat de transferència de dades d’acord amb el protocol SSL, de manera que les dades personals de la persona usuària gaudeixen en tot moment de la protecció d’aquests canals.
Esquerra Republicana compleix amb la normativa PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).
Esquerra Republicana pot establir diferents condicions de pagament.
Així mateix, Esquerra Republicana es reserva el dret de modificar o actualitzar aquestes condicions de pagament en qualsevol moment, informant en tot cas a la persona usuària de forma expressa en un termini raonable.
En cas que les inscripcions a esdeveniments organitzats per Esquerra Republicana estiguin sotmeses a pagament de tarifes o preus, les persones usuàries prèviament hauran de conèixer i acceptar els termes econòmics que siguin corresponents en cada moment.
Les quotes de militància d’Esquerra Republicana estaran sotmeses a la regulació que disposin els Estatuts i a la resta de normes internes. La signatura i registre de la butlleta de militant implica l’acceptació de les condicions de pagament.
Esquerra Republicana no es fa responsable de les despeses de comunicació i enviament de dades o de la connexió a internet en les quals incorrin les persones usuàries.
Esquerra Republicana no serà responsable dels danys que puguin patir les persones usuàries per un ús inadequat de les pàgines web o plataformes de pagament, ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o internet.
Esquerra Republicana tampoc es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de la persona usuària que es derivi de l’accés o ús de la pàgina web o plataforma de pagament.
És imprescindible que es comuniqui a Esquerra Republicana qualsevol incidència en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, via correu electrònic a [email protected] o telefònicament.
Si no es compleixen aquestes condicions, Esquerra Republicana de Catalunya no assumirà cap responsabilitat.

Modificacions i devolucions

 • L’import de les inscripcions a esdeveniments organitzats per Esquerra Republicana no seran reemborsables ni transferibles.
 • L’import del pagament de quotes de militància d’Esquerra Republicana no serà reemborsable ni transferible.
 • Els diners referents a una devolució seran retornats principalment per mitjà d'una transferència bancària.
 • El termini de devolució de l'import serà tan breu com sigui possible i no sobrepassarà en cap cas els trenta (30) dies.
 • És imprescindible que es comuniqui a Esquerra Republicana de Catalunya qualsevol incidència en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, via correu electrònic a [email protected] o telefònicament.
 • Davant els canvis que la persona usuària sol·liciti es cobrarà la diferència que hi hagi de preu.
 • Quan per causes imputables a Esquerra Republicana, directes o indirectes, no se celebrés l’esdeveniment organitzat, es retornarà l’import mitjançant el mètode que resulti més àgil en cada moment.


Condicions de registre d'usuari
Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el registre d'usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis, com per exemple els que impliquen la publicació de continguts, està condicionada al registre previ d'usuari.
Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.
L’usuari o usuària registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.
Esquerra Republicana es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Privadesa de les dades
Esquerra Republicana es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.
La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Esquerra Republicana es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.
La Política de protecció de dades d’Esquerra Republicana es pot consultar en el següent enllaç (https://www.esquerra.cat/ca/politicaprotecciodades).


Política de cookies (galetes)
Esquerra Republicana utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.
Amb l’accés al lloc web d’Esquerra Republicana, l’usuari consent l'ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.
La Política de cookies d’Esquerra Republicana es pot consultar en el següent enllaç (https://www.esquerra.cat/ca/politicadecookies).

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
Són titularitat d'Esquerra Republicana els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a Esquerra Republicana l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització d'Esquerra Republicana, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.
Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

Reserva de drets
Esquerra Republicana explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Esquerra Republicana s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa d'Esquerra Republicana. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d'aquest lloc web o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a aquest lloc web per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.
 • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a Esquerra Republicana conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús comercial dels continguts d'aquest lloc web.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat d'Esquerra Republicana, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'entitat.
 • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d'Esquerra Republicana, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • La persona usuària podrà visualitzar els continguts d'aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.


Exclusió de responsabilitat
Esquerra Republicana no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.
Esquerra Republicana no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.
Esquerra Republicana no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.
Esquerra Republicana no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris
Les persones usuàries del lloc web d’Esquerra Republicana podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda al lloc web d’Esquerra Republicana són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat d’Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web d’Esquerra Republicana, i per tant, Esquerra Republicana queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts
Les persones usuàries del lloc web d’Esquerra Republicana podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que, amb independència de què aquests continguts siguin publicats, Esquerra Republicana no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.
L’usuari o usuària que hagi enviat continguts al lloc web d’Esquerra Republicana seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor d’Esquerra Republicana. En el moment de carregar o publicar continguts en una pàgina web d’Esquerra Republicana, l’usuari o usuària està atorgant a favor d’Esquerra Republicana una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats al lloc web d’Esquerra Republicana.
L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. Esquerra Republicana no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant Esquerra Republicana queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.
L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per al lloc web d’Esquerra Republicana) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a Esquerra Republicana utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.
L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa d’Esquerra Republicana.
L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a Esquerra Republicana la llicència indicada en aquest apartat.
Quan Esquerra Republicana tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits estipulats i podrà no publicar o eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.