FAQS

Última data d’actualització: 21 de febrer de 2022.

Introducció
En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.
Els fitxers i programes així com els equips que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.
Les comunicacions de dades de caràcter personal a Esquerra Republicana de Catalunya mitjançant els seus portals es realitzen en un entorn segur, garantint el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades transmeses.

Responsable del tractament
El Responsable del tractament és Esquerra Republicana de Catalunya, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, amb CIF núm. G-08678120, telèfon 934536005, a/e: [email protected].
Esquerra Republicana ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: [email protected] o bé enviant un escrit a l’adre a postal: 08015-Barcelona, carrer Calàbria 166, interior.

Finalitat del tractament
Les dades personals facilitades per les persones afiliades a Esquerra Republicana, així com, les obtingudes durant la seva relació amb el partit, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana.
De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a Esquerra Republicana seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de donacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana.
Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat d’Esquerra Republicana seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana.
Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral d’Esquerra Republicana són desenvolupar i gestionar de forma integral la relació laboral, portar a terme la gestió comptable, fiscal i administrativa, la gestió i promoció del personal, la formació i l’acció educativa, el control d’accés i de presència del personal i control d’horari, la gestió i control dels dispositius, sistemes d’informació, del correu electrònic corporatiu i altres elements disposats, l’elaboració i gestió de nòmines, el pagament de bestretes, l’abonament de despeses, la gestió d’hores extraordinàries i el càlcul de retencions sobre rendiments del treball, contingències laborals i prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, lliurament de material i equips, contractació d’assegurances de vida, incapacitat i, si escau, de jubilació, la gestió dels canals de denúncies associats als processos de compliment intern de les normes, l’enviament d’informació, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana.
Les dades personals facilitades per les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos, l’enviament d’informació i documentació, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana.
Les dades personals facilitades per les persones que se subscriuen en els procediments de licitació pels contractes d’obres, serveis o adquisició de béns, així com les persones que es donen d’alta en el Perfil del contractant d’Esquerra Republicana, seran tractades amb la finalitat de realitzar la tramitació dels procediments de licitació, la gestió administrativa i organitzativa, les sol·licituds o enviaments d’informació i/o documentació relacionada amb els procediments, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana, com ara per aplicació del principi de publicitat activa previst a la llei de transparència.
Els talls de veu obtinguts mitjançant la gravació i monitorització de les trucades telefòniques rebudes a la centraleta de la seu nacional d’Esquerra Republicana per raons de seguretat i millora en la qualitat del servei, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat en relació als avisos i amenaces que puguin comprometre la seguretat de les persones, així com la millora en la qualitat dels serveis d’informació prestats, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana.
Les imatges obtingudes de l’observació sistemàtica de les zones d’accés públic i privat a les instal·lacions i edificis d’Esquerra Republicana mitjançant la vigilància i control de les zones d’accés amb un sistema de càmeres fixes (CCTV) per raons de seguretat privada, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat dels accessos, sortides d’emergència i espais perimetrals de les instal·lacions i edificis d’Esquerra Republicana per seguretat de les persones, instal·lacions i patrimoni, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana.
En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Les dades personals proporcionades a Esquerra Republicana es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb Esquerra Republicana, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació
La base legal fonamental que permet a Esquerra Republicana el tractament de les dades de les persones vinculades al partit és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme Esquerra Republicana té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la millora en la qualitat del servei, la seguretat de les persones i les instal·lacions, i la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per Esquerra Republicana, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, Esquerra Republicana està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte (entre d’altres: Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, entre d’altres.

Cessió de dades a tercers
Les dades de les persones vinculades a Esquerra Republicana podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis d’Esquerra Republicana: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a Esquerra Republicana siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.


Drets de les persones interessades
A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que Esquerra Republicana té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que Esquerra Republicana deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, Esquerra Republicana en facilitarà la portabilitat.


La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé enviant un escrit a l’adreça postal: 08015-Barcelona, carrer Calàbria 166, interior. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia d’un document d’identitat vàlid, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència
Les dades personals que tracta Esquerra Republicana són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • signar i lliurar la sol·licitud d’afiliació o vinculació.
 • acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.
 • acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en formar part d’un procés de contractació.
 • accedir a les instal·lacions i edificis d’Esquerra Republicana.
 • lliurar o enviar el currículum o signar el contracte laboral.