En aquesta pàgina trobaràs tota la informació sobre l'organització interna d'Esquerra Republicana de Catalunya i els diferents òrgans de govern en què el partit té representació.

COM ENS ORGANITZEM?

La militància

La militància a Esquerra Republicana és personal i significa acceptar la Declaració Ideològica, que defineix els postulats polítics d’Esquerra Republicana; els Estatuts, que determinen el funcionament intern del partit; la Carta financera, que regula la gestió i l’administració dels recursos econòmics de la formació, i el Codi ètic, que regula el comportament públic de la militància tant individualment com col·lectiva.

L’organització territorial

Esquerra Republicana s’organitza amb una estructura territorial articulada (a Catalunya Nord i al Principat de Catalunya) a través de seccions locals, federacions comarcals, federacions regionals i Esquerra Republicana del País Valencià i Esquerra Republicana a les Illes Balears i Pitiüses.

Les seccions locals són l’òrgan territorial bàsic, format per la militància amb residència fixada en el seu àmbit, que intervé políticament i socialment difonent, aplicant i defensant la política d’Esquerra Republicana, apropant el projecte del partit a la ciutadania, i incorporant noves persones afiliades a l’organització.

Les federacions comarcals són l’òrgan territorial d’àmbit comarcal, format per la militància adscrita en aquest territori. Coordinen les polítiques comarcals i tots aquells aspectes que afecten les diverses seccions locals del seu àmbit. Les federacions regionals són l’òrgan territorial d’àmbit regional, format per la militància adscrita en aquest territori.

Les federacions d'Esquerra Republicana del País Valencià i a les Illes Balears i Pitiüses les componen el conjunt de la militància vinculada a aquests territoris.

L’organització sectorial

Les comissions sectorials, que depenen d’una secretaria nacional, tenen la funció d’atendre el debat i l’acció política en temàtiques concretes.

ÒRGANS NACIONALS DE DIRECCIÓ POLÍTICA I EXECUTIUS

La Presidència és la màxima representació política i institucional d’Esquerra Republicana i vetlla pel funcionament regular dels seus òrgans. La Secretaria General té la responsabilitat de dirigir el partit i custodiar la documentació referent a la militància.

El partit té cinc òrgans de govern bàsics:

 • El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana, al qual hi poden participar totes les persones afiliades de ple dret. El Congrés s’estructura en dues fases. En la primera, s’ha de fer una jornada electoral per escollir la Presidència, la Secretaria General, la resta de l’Executiva Nacional i 30 persones afiliades conselleres nacionals. En la segona, s’ha de celebrar el plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.
 • La Conferència Nacional té per finalitat actualitzar l’estratègia política aprovada el darrer Congrés o Conferència Nacional.
 • El Consell Nacional és el màxim òrgan entre congressos. Se celebra cada tres mesos i té la finalitat d’ajustar la política del partit d’acord amb la línia fixada pel congrés anterior.
 • L’Executiva Nacional té cura de la direcció i administració diària del partit.
 • Finalment, la Permanent Nacional pren decisions d’urgència quan altres òrgans no poden reunir-se.

Congrés Nacional

El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana al qual pertany tota la militància.

El Congrés s’estructura en dues fases. En la primera es fa una jornada electoral per escollir les persones membres de l’Executiva Nacional i 30 consellers i conselleres nacionals. En la segona es constituix el plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.

 Congrés Nacional

Conferència nacional

La Conferència Nacional té per finalitat actualitzar l’estratègia política aprovada el darrer Congrés Nacional o de la darrera Conferència Nacional. Hi pot participar tota la militància del partit

Durant el mandat d’una Executiva Nacional, almenys es convocarà una Conferència Nacional.
Tanmateix, podran convocar-se conferències nacionals de caràcter sectorial o, a proposta de la Secretaria de Política Municipal, una Conferència Municipal.
Les resolucions o conclusions aprovades en qualsevol tipus de Conferència Nacional són de caràcter vinculant per tots els òrgans i càrrecs orgànics i institucionals del partit.

 Conferència nacional

Consell Nacional

El Consell Nacional és el màxim òrgan del partit entre congressos.

El Consell Nacional és constituït per:

 1. L’Executiva Nacional.
 2. Trenta persones afiliades escollides pel Congrés Nacional.
 3. Les presidències i secretaries generals d’Esquerra Republicana del País Valencià i d’Esquerra Republicana de les Illes Balears i Pitiüses, i de les regionals, quan no en siguin membres ja en qualitat de membres de l’Executiva Nacional.
 4. Les presidències de les federacions comarcals i insulars.
 5. Les persones militants escollides conselleres nacionals pels seus òrgans territorials
 6. Les persones membres d’Esquerra Republicana dels Governs de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.
 7. Les persones membres de les cambres legislatives en representació d’Esquerra Republicana.
 8. Les persones que ostentin la màxima representació del partit a les entitats municipalistes generalistes.
 9. Les presidències de les comissions sectorials nacionals.
 10. La presidència de la Coordinadora de Polítiques LGTBI.
 11. La presidència de la Coordinadora de Moviments Socials.
 12. La presidència de la Taula Institucional Internacional.
 13. Les persones afiliades que hagin ocupat la Presidència i la Secretaria General del partit.
 14. Un màxim de tres persones afiliades, a proposta de l’Executiva Nacional.
 15. Divuit persones afiliades al Jovent Republicà

 Consell Nacional

Executiva Nacional

Durant els intervals de sessions del Consell Nacional, correspon a l’Executiva Nacional l’adequació a les circumstàncies de cada moment de la línia política d’Esquerra Republicana.

Formen part de l'Executiva Nacional:

 1. La Presidència.
 2. La Secretaria General i la resta de les persones membres que conformen la candidatura guanyadora del Congrés Nacional.
 3. La Presidència del Consell Nacional.
 4. La Presidència de la Taula Institucional Municipal.
 5. La persona que ostenti la màxima representació d’Esquerra Republicana al Govern Balear, a la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat Valenciana.
 6. Les persones representants d’Esquerra Republicana que ostentin la presidència de les cambres legislatives. Les presidències o portaveus d’Esquerra Republicana a les cambres legislatives.
 7. Les persones que ostentin la màxima representació a cadascuna de les diputacions provincials o als consells insulars.
 8. Les persones representants d’Esquerra Republicana que ostentin la presidència dels grups municipals als ajuntaments de Barcelona, València, Palma i Perpinyà.
 9. Les presidències o secretaries generals del País Valencià, les Illes Balears i Pitiüses i les federacions regionals. Per garantir la paritat, aquesta representació la podran exercir dos anys les presidències i dos anys les secretaries generals, si escau.
 10. Tres persones representants de la Regió Metropolitana de Barcelona.
 11. Una persona representant del Consell Assessor d’Esquerra Republicana.
 12. La Presidència de l’Assemblea Nacional de les Dones.
 13. Les persones que ostentin els càrrecs de Portaveu Nacional i la Secretaria d’Organització del Jovent Republicà.

 Executiva Nacional

Permanent nacional

L’Executiva Nacional ha d’escollir, d’entre les seves persones membres, a proposta de la Presidència, una Permanent Nacional. La Presidència convoca la Permanent de forma setmanal. La Permanent farà el seguiment de les decisions preses per l’Executiva Nacional entre les seves reunions, així com de l’actualitat política.

ÒRGANS CONSULTIUS D'ESQUERRA REPUBLICANA

Consell Assessor

El Consell Assessor és un òrgan permanent assessor de la Presidència d’Esquerra Republicana, en matèria de reflexió, debat, orientació i suport a la política general del partit. La composició i el nomenament del Consell Assessor d’Esquerra Republicana s’han d’aprovar en Executiva Nacional a proposta de la Presidència del partit. Està format per persones amb una reconeguda trajectòria de servei al país en els àmbits polític, cívic i professional.

Òrgans consultius municipalistes

La Taula Institucional Municipal és l’òrgan de coordinació de la representació d’Esquerra Republicana a les institucions locals que té, entre altres funcions, la participació, l’assessorament, el debat i l’impuls de les propostes en els àmbits que tinguin incidència en el món local.

El Consell Metropolità és un òrgan consultiu que té, entre altres funcions, l’assessorament, el debat i el treball d’un relat metropolità.

La Taula de Ruralitats és un òrgan consultiu, integrat per persones afiliades de tots els territoris de l’àmbit rural que té com a finalitat, entre altres funcions, l’assessorament, el debat i el treball d’un relat rural.

Assemblea Nacional de les Dones

L’Assemblea Nacional de les Dones és un òrgan de participació, d’assessorament, de debat i d’impuls de les polítiques de gènere d’Esquerra Republicana, tant en l’àmbit intern com en l’extern. S’estructura sota la coordinació de la vicesecretaria general responsable de l’àmbit de feminismes. L’Assemblea Nacional de les Dones està formada per totes les dones afiliades d’Esquerra Republicana. També es pot donar participació a les dones amigues.

ÒRGANS DE CONTROL D'ESQUERRA REPUBLICANA

Comisió de garanties

La Comissió de Garanties és un òrgan de caràcter permanent, responsable de garantir i defensar el respecte a la democràcia interna del partit i els drets dels afiliats. Vetlla per la correcta interpretació i aplicació de la normativa interna i pel correcte desenvolupament dels processos electorals interns, ja siguin de tipus electiu o consultiu, i es regeix per un reglament.

Comissió censora de comptes

Correspon a la Comissió Censora de Comptes realitzar un seguiment pressupostari i comptable de les finances d’Esquerra Republicana, dur a terme verificacions puntuals de la gestió dels recursos del partit, proposar millores a l’Executiva Nacional i assessorar el Consell Nacional i la pròpia Executiva Nacional en termes econòmics i financers de caire intern.

Comissió de Revisió Disciplinària

La Comissió de Revisió Disciplinària és un òrgan de caràcter permanent responsable de resoldre els recursos presentats contra les resolucions de l’Executiva Nacional de sanció en els expedients disciplinaris.

Responsable de compliment

La persona responsable de compliment, és un òrgan unipersonal, responsable del control del compliment normatiu i l’ètica en el partit. Actua amb interlocució directa amb els òrgans de govern del partit però amb completa autonomia i independència.

Comissió d’ètica i de compliment normatiu

La Comissió d’ètica i de compliment normatiu és un òrgan col·legiat, de caràcter permanent, responsable de coordinar i controlar els compromisos ètics del partit i garantir el bon funcionament del Canal ètic, sense perjudici de les funcions i competències de la Comissió de Garanties.