En aquesta pàgina trobaràs tota la informació sobre l'organització interna d'Esquerra Republicana de Catalunya i els diferents òrgans de govern en què el partit té representació.

COM ENS ORGANITZEM?

La militància

La militància a Esquerra Republicana és personal i significa acceptar la Declaració Ideològica, que defineix els postulats polítics d’Esquerra Republicana; els Estatuts, que determinen el funcionament intern del partit; la Carta financera, que regula la gestió i l’administració dels recursos econòmics de la formació, i el Codi ètic, que regula el comportament públic de la militància tant individualment com col·lectiva.

L’organització territorial

Esquerra Republicana s’organitza amb una estructura territorial articulada (a Catalunya Nord i al Principat de Catalunya) a través de seccions locals, federacions comarcals, federacions regionals i Esquerra Republicana del País Valencià i Esquerra Republicana a les Illes Balears i Pitiüses.

Les seccions locals són l’òrgan territorial bàsic, format per la militància amb residència fixada en el seu àmbit, que intervé políticament i socialment difonent, aplicant i defensant la política d’Esquerra Republicana, apropant el projecte del partit a la ciutadania, i incorporant noves persones afiliades a l’organització.

Les federacions comarcals són l’òrgan territorial d’àmbit comarcal, format per la militància adscrita en aquest territori. Coordinen les polítiques comarcals i tots aquells aspectes que afecten les diverses seccions locals del seu àmbit. Les federacions regionals són l’òrgan territorial d’àmbit regional, format per la militància adscrita en aquest territori.

Les federacions d'Esquerra Republicana del País Valencià i a les Illes Balears i Pitiüses les componen el conjunt de la militància vinculada a aquests territoris.

L’organització sectorial

Les comissions sectorials, que depenen d’una secretaria nacional, tenen la funció d’atendre el debat i l’acció política en temàtiques concretes.

ÒRGANS DE GOVERN

La Presidència és la màxima representació política i institucional d’Esquerra Republicana i vetlla pel funcionament regular dels seus òrgans. La Secretaria General té la responsabilitat de dirigir el partit i custodiar la documentació referent a la militància.

El partit té cinc òrgans de govern bàsics:

 • El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà del partit, i en forma part tota la militància. Se celebra cada quatre anys i fixa la línia política. Escull la Presidència, la Secretaria General, les vicesecretaries generals i les secretaries nacionals.
 • La Conferència Nacional té per finalitat actualitzar l’estratègia política aprovada el darrer Congrés o Conferència Nacional.
 • El Consell Nacional és el màxim òrgan entre congressos. Se celebra cada tres mesos i té la finalitat d’ajustar la política del partit d’acord amb la línia fixada pel congrés anterior.
 • L’Executiva Nacional té cura de la direcció i administració diària del partit.
 • Finalment, la Permanent Nacional pren decisions d’urgència quan altres òrgans no poden reunir-se.

Altres estructures de partit:

 • El Consell Municipal està integrat per diferents càrrecs electes municipals i té la finalitat de debatre, donar suport i assessorar el món local.
 • L’Assemblea Nacional de les Dones és l’òrgan d’assessorament, de debat i d’impuls dels valors i de les polítiques de gènere d’Esquerra Republicana.

Executiva nacional

Durant els intervals de sessions del Consell Nacional, correspon a l’Executiva Nacional l’adequació a les circumstàncies de cada moment de la línia política d’Esquerra Republicana.

Formen part de l'Executiva Nacional: La Presidència; la Secretaria General; els membres que conformen la candidatura guanyadora del congrés nacional; la Presidència del Consell Nacional; la Presidència del Consell Municipal; la persona que ostenti la màxima representació d’Esquerra Republicana al Govern Balear, a la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat Valenciana; els representants d’Esquerra Republicana que ostentin la presidència de les cambres legislatives; els presidents o portaveus d’Esquerra Republicana a les cambres legislatives; les persones que ostentin la presidència de les diputacions provincials o dels consells insulars; els representants d’Esquerra Republicana que ostentin la presidència dels grups municipals als ajuntaments de Barcelona, València, Palma i Perpinyà; les presidències d'Esquerra Republicana del País Valencià, les Illes, les federacions regionals i la coordinadora de la Regió Metropolitana de Barcelona; el Portaveu Nacional i la Secretaria d’Organització del Jovent Republicà.

Permanent nacional

L’Executiva Nacional ha d'escollir d’entre els seus membres, a proposta de la Presidència i sense excedir-ne els dotze membres, una Permanent Nacional. La Presidència o, en cas d'absència, la Secretaria General, convoquen la Permanent.

Congrés Nacional

El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana al qual pertany tota la militància.

El Congrés s’estructura en dues fases. En la primera es fa una jornada electoral per escollir les persones membres de l’Executiva Nacional i 30 consellers i conselleres nacionals. En la segona es constituix el plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.

Conferència nacional

La Conferència Nacional té per finalitat actualitzar l’estratègia política aprovada el darrer Congrés Nacional o de la darrera Conferència Nacional. Hi pot participar tota la militància del partit

Durant el mandat d’una Executiva Nacional, almenys es convocarà una Conferència Nacional.
Tanmateix, podran convocar-se conferències nacionals de caràcter sectorial o, a proposta de la Secretaria de Política Municipal, una Conferència Municipal.
Les resolucions o conclusions aprovades en qualsevol tipus de Conferència Nacional són de caràcter vinculant per tots els òrgans i càrrecs orgànics i institucionals del partit.

Consell nacional

El Consell Nacional és el màxim òrgan del partit entre congressos.

El Consell Nacional és constituït per:

 1. L’Executiva Nacional.
 2. Trenta persones militants escollides pel Congrés Nacional.
 3. Els alcaldes i les alcaldesses militants d’Esquerra Republicana de les deu localitats més poblades dels Països Catalans que no siguin capitals de comarca i que no siguin consellers nacionals per una altra via.
 4. Els alcaldes i alcaldesses de les capitals de comarca que siguin militants d’Esquerra Republicana.
 5. Un alcalde o alcaldessa, i en el cas que no n’hi hagués un regidor o regidora, per federació territorial o regional escollit per la seva Executiva territorial o regional.
 6. Les presidències de les federacions comarcals.
 7. Els consellers i les conselleres nacionals escollits pels propis òrgans territorials proporcionalment al seu nombre de militants.
 8. Les persones militants que siguin membres de les cambres legislatives.
 9. Les persones que siguin portaveu del partit als consells de vegueries, o en el seu cas, a les diputacions provincials dels Països Catalans, o als consells insulars.
 10. Les presidències de les comissions sectorials, renovades després de cada Congrés Nacional.
 11. Les persones militants que hagin ocupat la Presidència i/o la Secretaria General del partit.
 12. Les persones militants que, de Congrés a Congrés i en nombre no superior a tres, el mateix Consell Nacional pugui cooptar per majoria absoluta.
 13. Les persones que hagin presentat candidatura a la Presidència del partit en el darrer Congrés Nacional i que hagin obtingut més del 20% dels vots en la jornada electoral.
 14. Divuit persones militants del Jovent Republicà, renovades segons allò resolt en els propis Estatuts del Jovent Republicà.

Per contactar amb el Consell Nacional pots adreçar-te a: [email protected]

ÒRGANS CONSULTIUS D'ESQUERRA REPUBLICANA

Consell Municipal

Després de les eleccions municipals es constitueix el Consell Municipal d’Esquerra Republicana. Aquest òrgan es reuneix, com a mínim, dos cops l’any, a proposta de la seva Presidència.

El Consell Municipal està format per les persones que, per la seva condició d’electes locals o representants de les entitats supramunicipals, formen part del Consell Nacional, pels presidents del Consells Comarcals que siguin militants d’Esquerra Republicana i per les persones presents als òrgans de direcció de les entitats municipalistes. La Secretaria Nacional de Política Municipal també ha de proposar, d’acord amb les federacions territorials, altres electes locals a fi i efecte de garantir la representativitat de tot el territori. Aquesta proposta ha de ser aprovada per l’Executiva Nacional.

Per contactar amb el Consell Municipal pots adreçar-te a: [email protected]

Assemblea Nacional de les Dones

L’Assemblea Nacional de les Dones és un òrgan d’assessorament, de debat i d’impuls dels valors i de les polítiques de gènere d’Esquerra Republicana, tant a nivell intern com extern.

S’estructura sota la coordinació de la Secretaria de la Dona o de la persona membre de l’Executiva Nacional que n’assumeixi les funcions.

L’Assemblea Nacional de les Dones està formada per totes les dones militants, simpatitzants i amigues d’Esquerra Republicana i es regirà pel seu propi reglament. Se celebrarà una Assemblea Nacional de les Dones, com a mínim, anualment.

Per contactar amb l'Assemblea Nacional de les Dones pots adreçar-te a: [email protected]

ALTRES ÒRGANS D'ESQUERRA REPUBLICANA

Comissió censora de comptes

Correspon a la Comissió Censora de Comptes realitzar un seguiment pressupostari i comptable de les finances d’Esquerra Republicana, dur a terme verificacions puntuals de la gestió dels recursos del partit, proposar millores a l’Executiva Nacional i assessorar el Consell Nacional i la pròpia Executiva Nacional en termes econòmics i financers de caire intern.

La Comissió Censora de Comptes està formada per tres membres amb una formació i/o experiència contrastada en l’àmbit de les finances. En el marc d’aquest procés d’elecció, el mateix Consell Nacional triarà quina de les tres persones candidates ocuparà la seva Presidència.

Comisió de garanties

La Comissió de Garanties té cura de la correcta interpretació de la normativa interna del partit i els drets dels afiliats.

Alhora, és la màxima institució responsable de garantir el respecte a la democràcia i a la unitat en la vida interna d’Esquerra Republicana per part dels diferents òrgans de direcció nacionals i territorials, i de la militància.

Tota persona militant o òrgan d’àmbit nacional o territorial del partit, pot presentar davant de la Comissió de Garanties qualsevol consulta relativa a la interpretació i l’aplicació de la normativa interna del partit.

Per contactar amb la Comissió de Garanties heu d'enviar carta per escrit al registre d'entrada de Seu Nacional: Carrer Calàbria, 166. 08015 Barcelona.