Informes del Tribunal de Cuentas i Sindicatura de Comptes

Última actualització 20 març 2017

Informes de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics

Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades