Representants de les 4 forces polítiques signants de la declaració. Jordi Salvador, diputat d'Esquerra Republicana, al centre.
Representants de les 4 forces polítiques signants de la declaració. Jordi Salvador, diputat d'Esquerra Republicana, al centre.

Les propostes que a continuació detallem les forces polítiques que subscrivim aquesta declaració constitueixen les qüestions bàsiques i prioritàries que, considerem, hauria d'incloure la Reforma Laboral aprovada pel Govern per a respondre a la demanda social majoritària d'ampliar els drets laborals dels i les treballadores.

Valorem uns certs aspectes i mesures que la Reforma Laboral contempla en relació amb dues qüestions com són la temporalitat i la precarietat, qüestions importants del mercat laboral que compartim han de ser corregits. Però igualment considerem que les mesures contemplades en aquests camps són totalment insuficients per a aconseguir l'objectiu de restituir els drets laborals bàsics arrabassats mitjançant la reforma laboral del 2012.

Així, podem asseverar que aquesta Reforma Laboral a debat en aquests dies, no constitueix la derogació de la Reforma Laboral del 2012. És per això que considerem que la nova legislació laboral ha d'abastar els aspectes troncals que han quedat exclosos d'aquesta, dotant-la d'instruments i mesures que reverteixin les polítiques que des del 2012 han suposat un desequilibri en les relacions laborals i un minvament en la seguretat i protecció laboral dels i les treballadores.

El nostre objectiu és transformar el mercat de treball cap a un nou marc realment garantista i respectuós amb els drets laborals dels i les treballadores de l'Estat així com amb la realitat socioeconòmica i sindical de les nacions que el componen.

Manifestem la nostra absoluta i sincera voluntat per a obrir un procés de diàleg i negociació amb el Govern i les forces que el componen, amb la finalitat d'aconseguir un acord que permeti aprovar una Reforma Laboral ambiciosa, que doni resposta a les peticions i expectatives de les persones treballadores i compleixi amb la paraula donada a la majoria treballadora.

Considerem que les propostes que traslladem han comptat i compten amb el suport de les majories socials dels pobles de l'Estat i també pot comptar -si els partits del Govern estan disposats a això- amb una àmplia majoria en el Congrés dels Diputats, amb el concurs de les forces sobiranistes i d'esquerra, per la qual cosa la seva inclusió en la nova norma i, en conseqüència, la seva integració en la Reforma Laboral depèn únicament de la disposició i voluntat política del Govern.


Tramitació de la Reforma Laboral com a Projecte de Llei

Sol·licitem al Govern i als partits que el componen, PSOE i Unidas Podemos, el suport a la tramitació del Reial decret llei 32/2021 com a Projecte de Llei, adquirint un compromís per a dialogar, negociar i modificar la Reforma Laboral permetent, mitjançant la inclusió de noves mesures acordades, la recuperació dels drets laborals pendents en la norma proposada.


Propostes per a la seva inclusió en la Reforma Laboral

  1. Es recuperarà i establirà la prevalença i prioritat aplicativa dels acords i convenis col·lectius provincials i autonòmics, així com el blindatge jurídic dels Acords Interprofessionals autonòmics on efectivament aquests existeixin. Es reconeixeran i blindaran així els marcs laborals propis dels diferents territoris i els acords i convenis col·lectius en ells aconseguits.
  2. Es recuperarà la necessària autorització administrativa de l'autoritat laboral en el control dels acomiadaments col·lectius a través dels Expedients de Regulació d'Ocupació, recuperant per a això les causes objectives prèvies a la Reforma Laboral del 2012.
  3. S'especificaran mesures per a atallar la precarietat i les possibilitats de desvinculació salarial, centrada en una revisió i modificació de les causes i procediments de l'acomiadament, així com dels processos de modificació substancial de les condicions de treball sota les causes de "pèrdues" previstes actualment. Així mateix, el despengi de les condicions laborals i salarials basades en causes justificades haurà de quedar condicionada a l'acord amb la representació sindical.
  4. Es recuperarà la indemnització per acomiadament improcedent, incrementant la seva quantia a 45 dies per any treballat fins a un màxim de 42 mensualitats per als acomiadaments declarats improcedents. Així mateix, es recuperaran els salaris de tramitació.
  5. Es recuperarà la prioritat aplicativa dels convenis sectorials sobre els d'empresa. Als convenis d'empresa els correspondrà la funció d'adequació i millora de les condicions fixades en els convenis col·lectius sectorials, que constituiran el sòl mínim de les condicions en totes les empreses del sector.
  6. Es restauraran les limitacions de les empreses per a la mobilitat geogràfica col·lectiva i es recuperarà la necessitat d'acord per a la regulació de la jornada.
  7. S'inclouran propostes orientades a la reordenació del temps de treball i la reducció de la jornada laboral, per a facilitar la conciliació de la vida laboral i personal així com el repartiment de l'ocupació i el treball, des de la perspectiva de la transformació cap a un nou model de relacions laborals d'acord amb la transició energètica, digital i demogràfica.

* Aquestes propostes hauran de desenvolupar-se i detallar-se mitjançant les esmenes tècniques que els grups presentin a l'articulat del RD en la seva tramitació parlamentària.