Actuar coherentment davant dels reptes globals de desenvolupament humà

Catalunya ha de participar en el debats sobre els grans reptes globals del desenvolupament humà, ha de ser un actor estratègic en la posada en marxa de l’agenda post 2015 i, alhora, s’ha de guiar pel principi de coherència de polítiques amb el desenvolupament, vetllant perquè les seves polítiques comercials, industrials, mediambientals o de qualsevol altre tipus no impactin negativament en el que s’ha assolit amb les polítiques de cooperació i solidaritat internacionals.

Desplegant una estratègia de multilateralisme actiu i participant en els debats de la comunitat internacional sobre el paradigma del desenvolupament, l’eficàcia de l’ajuda, la reducció de les desigualtats, l’eradicació de la pobresa i el finançament del desenvolupament.

Orientant la política pública de cooperació a l’agenda, potenciant la cooperació delegada i concentrant-nos sectorialment seguint les recomanacions de divisió del treball.

Aplicant una estratègia integral de coherència de polítiques amb la política de cooperació al desenvolupament, la pau i la solidaritat internacionals, que incorpori indicadors, mecanismes de seguiment i avaluació clars, transparents i verificables pel Parlament i la societat civil.