Un model de bones pràctiques que projecta la República Catalana a l’exterior

Esmenar la situació actual de degradació dels recursos pesquers a la Mediterrània constitueix la principal prioritat de la Comissió Europea pel que fa a la gestió de la pesca en aigües de la Unió. Hi ha un gran interès en el desenvolupament de nous models innovadors i replicables, amb visió, que aportin una sortida a la problemàtica crònica de la gestió de la pesca al conjunt del Mediterrani.

Promocionar les noves polítiques pesqueres catalanes en el marc europeu i internacional (per exemple, en l’àmbit de la Comissió General de Pesca de la Mediterrània).

Establir un Laboratori d’Iniciatives Marítimes Sostenibles (a manera de think tank) que projecti les bones pràctiques de Catalunya a l’exterior i que alhora canalitzi les idees procedents de l’exterior cap a casa nostra.