Empreses eficients i competitives

L’evolució dels hàbits de consum i la massiva irrupció de les noves tecnologies a la nostra vida quotidiana ha forçat el sector comercial a buscar noves fórmules per adequar l’oferta i donar resposta a les noves necessitats dels clients. Des de l’administració, s’ha de donar tot el suport possible per generar dinàmiques positives que propiciïn una millora contínua de la competitivitat del comerç urbà, posant a l’abast del sector eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu dels negocis. La competència del segle xxi és un fenomen global, intersectorial i multidimensional. Global, perquè ja no es competeix en un espai acotat sinó amb empreses de tot el món, que tenen capacitat i recursos per operar en molts mercats alhora. Intersectorial, perquè cada cop està menys clar què ven cada operador. I també multidimensional, perquè al comerç detallista li ha sortit una nova competència, la dels productors que volen estar presents en els canals de comercialització d’una forma directa i que estimulen els processos de concentració vertical amb una creixent posició de domini en el mercat. Avui en dia és especialment important, per la potencialitat del comerç urbà, donar suport a les empreses comercials que vulguin fer evolucionar els negocis amb la mirada posada en la innovació (de processos, de serveis, de productes...) i en la generació d’experiències per als consumidors. La cooperació apareix com a instrument fonamental per garantir la competitivitat del comerç independent, tot aconseguint economies d’escala en l’àmbit sectorial (compres, subministraments, promocions, marques...) i en el territorial (serveis als compradors, promocions...).

Facilitar la formació i la informació de l’evolució del sector, traslladant-li el coneixement rellevant per al creixement i desenvolupament de l’empresa comercial catalana.

Estimular i crear els marcs normatius que calgui per afavorir la cooperació, l’eficiència i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses independents, tant en l’àmbit territorial (seguint el model dels BID) com en el sectorial (centrals de compres i similars).

Estimular els processos cooperatius, de creixement, internacionalització i innovació de les empreses comercials i de serveis, ajudant a trobar fonts de finançament adequades per al desenvolupament empresarial i prestant una especial atenció a la introducció de les TIC en l’activitat comercial.