El català, una llengua amb presència al món

La dimensió internacional i el prestigi de les llengües catalana i occitana estarà garantit pel nou Estat, que vetllarà pel seu ús i reconeixement en tots els organismes internacionals. El català i l’occità seran, doncs, llengües d’Estat, amb tot el que això comporta.

Farem els passos necessaris i promourem els acords internacionals que calgui perquè el català, l’occità i la Llengua de Signes Catalana siguin reconegudes i acceptades com a llengües amb els màxims drets a tots els organismes internacionals en els quals la nova República participi, especialment tots els que depenen de l’entramat d'institucions europees.

Promourem mesures i polítiques que tinguin en compte la responsabilitat lingüística de les empreses multinacionals, sobretot en qüestions com l’etiquetatge i la publicitat.

El model lingüístic de Catalunya ha de ser un valor de primer ordre que ha de situar la nova República en una posició privilegiada a l’hora d’interactuar com a actor polític a la Mediterrània, a Europa i a la resta del món.