Per formar part d'una comissió sectorial o una coordinadora cal enviar un correu electrònic a [email protected] i sol·licitar-ho

Les coordinadores són els òrgans de participació, d’assessorament, de debat i d’impuls de polítiques en els seus respectius àmbit d’incidència. Tenen la funció de promoure espais de trobada i d’intercanvi entre el conjunt dels afiliats, intervenir i participar activament, en representació d’Esquerra Republicana i canalitzar políticament les demandes de la societat en els àmbits d’actuació que els siguin propis. I promoure fòrums, cursos i activitats per als afiliats per fomentar la participació de la militància a la societat.

Les comissions sectorials són òrgans de debat i de treball que es constitueixen sobre la base d’àrees temàtiques per col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes i el posicionament públic d’Esquerra Republicana.
Cada persona afiliada podrà formar part, com a màxim, de dues comissions sectorials i les persones amigues d'una.

Llistat de les coordinadores:
Coordinadora de polítiques LGTBI
Coordinadora de Moviments Socials

Llistat de les comissions sectorials:
- CS Administracions Públiques
- CS Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca
- CS Ciutadania i Migracions
- CS Comerç, Turisme i Consum
- CS Cooperació, Pau i Drets Humans
- CS Comunicació Audiovisual
- CS Cultura
- CS Drets i benestar dels Animals
- CS Drets Socials
- CS Educació
- CS Empresa, Indústria i Serveis
- CS Esports
- CS Fòrum Sindical
- CS Justícia
- CS Memòria
- CS Medi Ambient i Energia
- CS Política Econòmica i Financera
- CS Política Lingüística
- CS Política Territorial i Habitatge
- CS Salut
- CS Seguretat, Emergències i Protecció Civil
- CS Societat Digital
- CS Treball, Autònoms i Economia Social
- CS Unió Europea i Política Internacional
- CS Universitats, Recerca i Innovació