L'educació, el planter de la ciutadania políglota

El coneixement de la llengua catalana del 100 % de la població serà una prioritat en el nou país. I aquest coneixement quedarà garantit mitjançant un sistema educatiu universal i inclusiu que no faci diferències per raó de llengua, i amb un sistema d’acollida de nouvinguts que tingui en compte aquest principi. A la vegada, caldrà superar l’actual marc basat en l’anomenat bilingüisme, per tendir a una educació que cerqui l’ideal que els ciutadans de Catalunya siguin vertaders poliglots un cop acabin el cicle educatiu. El dret d’aprendre català i occità s’haurà de declarar bàsic i no condicionat a disponibilitat pressupostària.

El català i l’occità a l’Aran han de ser les llengües vehiculars a tots els nivells de l'educació, inclòs l’universitari. Es promourà l’adquisició d’un nivell alt de competència en segones i terceres llengües. Fora de l'Aran, la llengua i cultura occitanes també constituiran matèria d'estudi en l'etapa educativa obligatòria, a fi de difondre i posar en valor aquesta realitat als escolars de la República.

Nou pla de llengües en el sistema educatiu, tot reforçant el model d'immersió lingüística i encarat cap al plurilingüisme. Es posarà també en valor l’adquisició de competències parcials en idiomes.

Llibertat de centres per decidir el currículum lingüístic de l’alumnat, en atenció a les necessitats i característiques de l’entorn social i territorial de cadascun, i amb l’objectiu de posar més èmfasi en una o altra llengua, segons pertoqui a cada lloc, com a mesura correctora de dèficits lingüístics històrics.

Promoure la llengua de signes catalana com a llengua vehicular per garantir la comunicació entre usuaris i un entorn signant, especialment als centres educatius on hi estudiïn alumnes signants.

Les llengües d’origen de la immigració, que també són llengües parlades a Catalunya, formaran part dels plans educatius i es podran estudiar en horari lectiu o extraescolar en funció del nombre d’alumnes que sol·licitin l’ensenyament de cada llengua.

La nova República garantirà el dret a la formació en català i occità a tot el territori, tant pel que fa a infants com a adults. Caldrà establir quin grau de coneixement del català o de l’occità són necessaris per renovar el permís de treball o obtenir el de residència o la ciutadania.