Un espai català de comunicació

Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la política lingüística i són una eina de primer ordre per a la normalització lingüística del català. Actualment, els mitjans de comunicació, i sobretot els mitjans audiovisuals, són majoritàriament en castellà. És per això que caldrà regular aquest espai perquè els operadors de serveis de comunicació audiovisual promoguin els valors de la diversitat lingüística i difonguin continguts d’acord amb les polítiques lingüístiques de la nova República.

S’ha de garantir que el nombre de canals de televisió en català i en occità tinguin els mateixos percentatges que tenen el suec, el danès o el finès en els seus espais comunicatius. I garantir un espai per la Llengua de Signes Catalana en l’espectre comunicatiu.

Els mitjans de comunicació han de reflectir la diversitat lingüística, tenint en compte les llengües que es parlen a Catalunya, segons convingui en atenció a les necessitats i característiques de l’entorn social i territorial al qual donen servei.

La publicitat dels mitjans de comunicació públics i privats haurà de ser expressada com a mínim en català o en occità. Des d’aquest punt de vista, caldrà regular també la publicitat dels canals per satèl·lit, per cable i per Internet.

La indústria audiovisual ha de reduir progressivament el doblatge, en la mesura que ho faci també l’entorn mundial, i en el benentès que s’arribi a una situació de superació del marc de minorització lingüística actual, i tendir cap al model de versió original amb subtítols múltiples.

Impulsar la reciprocitat plena dels canals de ràdio i TV d'IB3, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), potenciar una TV per Internet compartida, la creació d'un consorci entre aquestes tres institucions que permeti col·laborar al màxim nivell i reforçar la recepció dels mitjans de comunicació en català a Catalunya Nord, a la Franja i a l'Alguer.

La indústria editorial i audiovisual ha de ser especialment curosa en el tractament lingüístic dels productes destinats a la infància i a la joventut. En aquest sentit, s’haurà de regular perquè el català i l’occità hi tinguin la presència necessària i perquè els drets lingüístics dels ciutadans més joves quedin garantits en tots els casos.