Una administració esportiva que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic a l’esport

L’administració esportiva ha de ser simple i eficient, amb capacitat per coordinar els nivells administratius –nacionals i locals–, dur a terme polítiques transversals i donar suport econòmic i logístic a les organitzacions privades que gestionen el sector, d’acord amb la planificació i les prioritats establertes.

Establir una conselleria d’esports amb capacitat per dur a terme una planificació governamental transversal en els àmbits econòmics, educatius, socials, de salut i del lleure.

Modificar l’actual règim jurídic esportiu de caràcter intervencionista, sobre la base del reconeixement del caràcter privat del sistema esportiu i de les entitats que en gestionen la pràctica.

Dotar la conselleria d’esports d’un pressupost suficient per donar suport a les organitzacions del sector d’acord amb els estàndards europeus.