Una nova cultura de l’aigua eficient i sostenible

Catalunya assumirà la gestió de les dues conques fluvials, les conques internes i la conca de l’Ebre. Cal garantir l’accés al recurs pel conjunt de la població amb un mínim de garantia de subministrament, tot seguint la directiva Marc de l’Aigua de la UE. La gestió del cicle integrat de l’aigua ha de garantir tots els processos: captació, distribució, consum, sanejament i reutilització, amb les inversions necessàries que assegurin la viabilitat econòmica de la gestió de tot el cicle i garanteixin l’adequada conservació de les aigües continentals i marines, així com els cabals ecològics. La innovació en l’aplicació de noves tecnologies en tot el cicle de l’aigua ha d’ésser un criteri bàsic a implantar per aconseguir l’ús eficient i sostenible en tot el cicle de l’aigua.

Establir un sistema de gestió del cicle de l’aigua a Catalunya que garanteixi les inversions necessàries, sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat, que tendeixi a la gestió pública dels serveis i que garanteixi l’accés al recurs per a tothom i asseguri l’adequada conservació de les masses d’aigua.

Fomentar i impulsar la implantació de noves tecnologies més eficients a les petites i mitjanes empreses, promoure la cooperació i el compartir infraestructures, especialment en el cas de polígons industrials.

Promoure a nivell industrial de grans empreses, el concepte de “petjada hidràulica”, impulsant la implantació de ratis comparatius d’eficiència del cicle de l’aigua en els processos per sectors amb el reconeixement d’algun tipus de distintiu per l’excel·lència.

Foment de la minimització i ús intel·ligent en el consum d’aigua a les llars, impulsant les iniciatives d’innovació tecnològica en la millora de l’eficiència.

Impulsar l’optimització energètica i de generació de residus en tot el cicle de l’aigua, mitjançant l’impuls de noves tecnologies i processos innovadors, especialment en el cas de les depuradores urbanes.