Un sistema universitari capdavanter que impulsi el coneixement i estigui orientat a l’excel·lència

El sistema universitari català ha de ser capdavanter en impulsar el coneixement i el pensament crític de la societat i orientat a l’excel·lència, tant en la docència com en la recerca. Ha d’oferir estudis d’alta qualitat, ben dotats de medis i amb reconeixement internacional, coordinats amb activitats de recerca de primera línia.

Elaboració d’un mapa de titulacions, pactat amb tots els actors del sistema universitari, que permeti optimitzar els recursos evitant duplicitats no justificades i que potenciï les titulacions resultants.