Raül Romeva en un acte de campanya
Raül Romeva en un acte de campanya

Article de Raül Romeva, Anna Caula i Núria Picas

L'esport és, sens dubte, un instrument essencial per a construir societats saludables i cohesionades que es basin en valors tan republicans -i que ens sentim tan nostres- com la solidaritat, l'empatia o la cooperació. L'entenem com un bé essencial que contribueix de forma directa a millorar el benestar de les persones així com les seves relacions socials.

Durant molt de temps, des d'Esquerra Republicana de Catalunya hem treballat per fer de l’activitat física i l'esport un dels pilars fonamentals del nostre projecte polític i de país. Volem estendre la seva pràctica de manera igualitària a tota la societat, afavorint les sinergies entre tots els agents implicats per tal de generar prosperitat, salut i benestar i per projectar Catalunya al món com un país de referència en l'àmbit esportiu.

Aquestes prioritats, però, cal que es tradueixin en propostes concretes i realitzables i així ho hem fet. Aquestes són les 10 principals propostes d'Esquerra per millorar l'esport del país:

  1. Volem que totes les ciutadanes i ciutadans puguin fer activitat física i esport al llarg de la vida. Per aconseguir-ho, ens cal una visió àmplia i transversal de les polítiques esportives i per això apostem per implicar-hi les diferents conselleries del Govern de la Generalitat.
  2. La Covid-19 ha afectat de forma severa la salut física i emocional de la ciutadania i, alhora, també ha impactat negativament en el seu vessant social a causa de la suspensió de competicions i tancament de centres i instal·lacions esportives. Per això, hem de dotar de més recursos econòmics i humans el sector esportiu i desenvolupar programes que apropin i consolidin l'activitat física per a tothom i amb tothom.
  3. Cal consolidar una xarxa d'equipaments de qualitat arreu del territori que estiguin renovats, actualitzats i que siguin sobirans energèticament i respectuosos amb l'entorn.
  4. És urgent un pla de país per a l'esport femení que potenciï i visibilitzi la pràctica esportiva de les dones; que garanteixi l'accés sense barreres de gènere a la gestió i la direcció esportives; i que vetlli per una pràctica de l'esport que previngui les violències masclistes.
  5. Volem promoure l'esport de base, planificant i donant suport a l'esport escolar i universitari i potenciant accions d'esport inclusiu que garanteixi l'accés a la pràctica esportiva entre els col·lectius socials més desfavorits.
  6. Proposem una reestructuració de l'administració esportiva per tal d’impulsar les polítiques de suport a l’esport. Cal enfortir la dimensió pública i social de l’activitat esportiva i potenciar estructures eficients de caràcter públic i privat. Aquesta reestructuració de l'administració ha de millorar-ne la governança i ajudar a fomentar les sinergies entre actors públics i privats amb l'objectiu final de mobilitzar més recursos humans i econòmics.
  7. Hem de fomentar la recerca en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport incentivant les sinergies entre les universitats catalanes i vetllant pel reconeixement de les professions de l'esport actuals i futures i la regulació del voluntariat esportiu de manera clara.
  8. Apostem per seguir potenciant el CAR de Sant Cugat, així com la coordinació amb els centres de tecnificació esportiva d'arreu del país.
  9. Per a Esquerra, l'esport és un model econòmic estratègic i, per això, volem desplegar un pla de desenvolupament econòmic territorial, apostant per un model de turisme esportiu de país, diversificat, sostenible i territorialitzat el qual aprofiti els recursos naturals i culturals i que contribueixi als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  10. Proposem promoure espais de sobirania i internacionalització de l'esport a diferents nivells per posar Catalunya en el mapa esportiu mundial. En aquest sentit, veiem la candidatura de Barcelona-Pirineus per acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030 com a oportunitat, sempre que es preparin i es desenvolupin en un marc ecològic, social i econòmic sostenible a partir d'un ampli consens territorial, social i polític.

Volem dur a terme aquestes propostes a partir dels grans consensos que avui ja existeixen, però que cal continuar alimentant i cultivant amb un diàleg constant amb tots els àmbits esportius, siguin federats o no, d'elit o populars, escolars o competitius que, d'una manera o una altra, veuen en l'esport un instrument de construcció de ciutadania activa. Aquest és un camí que cal transitar en equip, sense oblidar ningú, i garantint que ningú no es queda enrere.