LA REPÚBLICA QUE FAREM: Economia blava i un sector pesquer sostenible, modern i competitiu

La República Catalana té el repte de construir una política marítima nacional que permeti el ple desenvolupament, de manera sostenible i harmònica, del potencial econòmic blau del país mitjançant la gestió integrada de les activitats sectorials que s’esdevenen a l’espai marítim català. A la República, el sector pesquer ha de ser sostenible, modern i competitiu. Avui dia, som una potència pesquera mitjana en l’àmbit euro-mediterrani amb un gran potencial. La República ha de prendre el ple control de la gestió i l’ordenació de l’activitat pesquera en el qual tots els actors —sector pesquer, administració, científics, tercer sector, etc.— posem les bases d’un nou pacte social per treure profit dels recursos naturals renovables de l’espai marítim català, d’acord amb els nous temps i amb la coresponsabilitat dels diferents actors. Els pilars d'aquesta proposta són: